Farringdon

Location type

Station


Name and dates

Farringdon

Opened on the Metropolitan Railway.