Swansea St Thomas

Location type

Station


Name and dates

Swansea St Thomas

Opened on the Swansea Vale Railway.