Gordon Pit

Location type

Mine


Name and dates

Gordon Pit